Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Statut

                                               

                                                                                                  Załącznik

                                                                                      do Uchwały Nr 6/2023

                                                                           Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 13

                                                                                       z dnia 20 września 2023 roku

 

 

 

STATUT

Przedszkola Nr 13

ul.Leona Schillera 6a

00-248 Warszawa

                                                                            

STATUT PRZEDSZKOLA NR 13

W WARSZAWIE

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 • 1. 1. Statut Przedszkola Nr 13 w Warszawie został opracowany na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),  w związku z art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej             w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz.1594), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie

organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość.

 

 1. Statut respektuje przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka oraz zasady zawarte w naukach pedagogicznych.

 

 • 2. 1. Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest bez bliższego określenia o:

 

 • przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 13, ul. Leona Schillera 6a w Warszawie;
 • ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
 • Karcie Nauczyciela - – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 13 w Warszawie;
 • wychowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;
 • rocznym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe odbycie przez dziecko w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego;
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane   w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinno posiadać dziecko po zakończeniu nauczania w wychowaniu przedszkolnym, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne przedszkola, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji tej podstawy programowej;
 • programie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania program, o którym mowa w 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty;
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr 13 w Warszawie;
 • radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola Nr 13 w Warszawie;
 • radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Przedszkola Nr 13

 w Warszawie;

 • dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci przyjęte do przedszkola;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz osoby lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • nauczycielu – każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 • nauczycielu specjaliście – należy przez to rozumieć nauczyciela specjalistę, który współorganizuje nauczanie dla dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, niepełno- sprawnościami sprzężonymi;
 • organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

 • 3.Przedszkole Nr 13 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Miasto

    Stołeczne Warszawa  z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5.

 

 • 4.Nazwa przedszkola brzmi: „Przedszkole Nr 13 „

 

 • 5. Przedszkole mieści się w Warszawie przy ul. Leona Schillera 6a.

 

 • 6. Przedszkole realizuje naukę języka obcego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

 • 7. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. W przedszkolu używa się pieczęci: „PRZEDSZKOLE Nr 13, 00-248 Warszawa-Śródmieście, ul. Leona Schillera 6A , tel. 831-74-97 , Nip: 525-21-00-212, Regon: 013004829”.

 

 • 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

                                              

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

 • 9. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów                z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

 • 10. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to ma być realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co ma umożliwić dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie powyższego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 • 11. 1. Do zadań przedszkola należy:

 

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym   i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,   z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa            w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian             i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej bądź języka regionalnego – kaszubskiego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. Przedszkole realizuje ponadto następujące zadania:

 

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej
 • zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • współdziała z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 • prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.
 • prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej      oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu wychowankowi warunki niezbędne do jego rozwoju. Powyższe działania dotyczą:

 

 • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci;
 • osiągnięcia efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • zarządzania przedszkolem;

 

 • 12. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych

      i edukacyjnych dziecka,

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzaniu warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym ,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w następujących formach:
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • porad i konsultacji.

 

 1. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 • 13. 1. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym podtrzymywanie          i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej oraz językowej przez prowadzenie:
 • nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,
 • nauki własnej kultury.

 

 1. Przedszkole może prowadzić dla dzieci o których mowa w ust.1  inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący przyzna godziny na realizacje tych zajęć na wniosek dyrektora.

 

 

 • 14.1.W przedszkolu może być organizowana nauka religii na życzenie rodziców w wymiarze jednego zajęcia tygodniowo.
 1. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia ustalonym w przedszkolu.

 

Rozdział 3

Sprawowanie opieki nad dziećmi

 • 15. 1.Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:
 • wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur oraz czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem;
 • pomieszczenia, w których przebywają dzieci są na bieżąco kontrolowane pod względem bezpieczeństwa;
 • w przedszkolu obowiązuje regulamin wycieczek;
 • podczas, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym pod opieką nauczyciela, rodzice odbierający dziecko nie mogą pozostawać z nim na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem pozostających pod ich opieką dzieci;
 • rodzice zgłaszając dziecko do przedszkola  mają obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola o specjalnych potrzebach swojego dziecka (specjalnych potrzebach żywieniowych, alergiach, wadach rozwojowych, specjalnych wymaganiach w związku z przebytymi chorobami), dane dotyczące stanu zdrowia i potrzeb żywieniowych powinny być na bieżąco aktualizowane przez rodziców;
 • w przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice  mają obowiązek poinformowania o tym fakcie nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola;
 • rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola w przypadku jego zachorowania, urazu, wypadku;
 • rodzice dzieci uczęszczających  do przedszkola mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.

 

 1. Przedszkole przejmuje od rodziców opiekę nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola podczas całego ich pobytu w przedszkolu, w tym podczas zabaw, zajęć               i odpoczynku oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem, a w szczególności:
 • nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci oraz za zapewnienie dzieciom właściwej opieki zarówno podczas ich pobytu w przedszkolu jak i w czasie uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza jego terenem;
 • korzystanie przez dzieci ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego musi odbywać się zgodnie z regulaminem obowiązującym w ogrodzie oraz z  zasadami bezpieczeństwa ustalonymi przez nauczyciela;
 • w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają określone przez sąd rodzinny kontakty z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie                  z decyzją sądu.

 

 • 16. 1. Przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące zasady:
 • rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez przedszkole;
 • rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują dziecko w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi;

W sytuacji wyjątkowej ( np. pandemii) przekazanie dziecka pracownikowi przedszkola w miejscu wyznaczonym przez dyrektora.

 • rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z przedszkola;
 1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
 • nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
 • w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola;
 • powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 1. W przedszkolu nie podaje się leków i nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 3. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika przedszkola.

 

 • 17. 1. Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez przedszkole.
 1. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
 2. Jeżeli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z przedszkola inna pełnoletnia upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierające między innymi dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione   lub odwołane w każdym czasie.
 3. Osoba, o której mowa w ustępie 3, zobowiązana jest do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
 4. Dziecka nie wydaje się osobie pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 5. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z przedszkola.

 

 • 18. 1. O fakcie odebrania dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest poinformować dyrektora.
 1. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ustępie 1. nie ma charakteru sporadycznego przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka.
 2. w sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 • kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
 • w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez jedną godzinę oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 • jeżeli w tym czasie rodzice nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia policję.

 

 

 • 19. W przedszkolu realizuje się zadania, projekty, programy profilaktyczne, innowacje i inne przedsięwzięcia kształtujące u dzieci nawyki dotyczące prawidłowego żywienia   i zdrowego stylu życia.

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

 

 • 20.1.Do form współdziałania przedszkola z rodzicami należą:

 

 • konsultacje indywidualne i pedagogiczne
 • zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym;
 • dni otwarte- co najmniej 4 razy w roku szkolnym;
 • warsztaty integracyjne dla dzieci i rodziców – w zależności od potrzeb;
 • spotkania ze specjalistami;
 • spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
 • wycieczki, pikniki;
 • spotkania adaptacyjne;
 • kącik dla rodziców;

 

 

 1. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy przedszkola w sposób bezpośredni lub telefoniczny.
 2. Zakres działań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
 • uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 • rozpoznawanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • zapewnienie indywidualnej opieki każdemu dziecku poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych              oraz potrzeb środowiska;
 • ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
 • zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • angażowanie rodziców w działalność przedszkola
 1. Rodzice dziecka 6-letniego są obowiązani w szczególności do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                  w administracji, przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w przedszkolu;
 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.
 1. W ramach czasu pracy nauczyciel zatrudniony w wymiarze pełnym jest zobowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż ½ etatu w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.

 

 

Rozdział 5

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

 • 21. 1. Organami przedszkola są:
 • dyrektor przedszkola;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców.

 

 • 22.1.Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, prowadzi politykę  kadrową oraz decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 • kierowania działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola i reprezentowania go na zewnątrz;
 • wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, w tym dokonywania oceny pracy lub dorobku zawodowego nauczyciela związku         z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;
 • sprawowania opieki nad dziećmi oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizowania uchwał podjętych przez radę pedagogiczną  oraz radę rodziców           w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponowania środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców                                  oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 • współdziałania ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 • powoływania na czas określony lub nieokreślony zespołów nauczycieli do realizacji określonych zadań.

 

 1. Dyrektor organizuje proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy w szczególności:

 

 • wyposaża przedszkole w miarę możliwości finansowych w środki dydaktyczne i sprzęt;
 • udziela rodzicom informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną;
 • odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 • organizuje nauczanie indywidualne;
 • nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki;
 • zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji pracy przedszkola;
 • jest przewodniczącym rady pedagogicznej i prowadzi zebrania rady;
 • zasięga opinii rady pedagogicznej w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk  pedagogicznych;
 • odpowiada za stworzenie właściwych warunków pracy oraz pozytywnej atmosfery wśród pracowników przedszkola;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 

 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz radą rodziców.

 

 1. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 • 23.1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań; w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola    i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu; rada działa w oparciu o ustalony regulamin  rady pedagogicznej.

       2.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

 • organizację pracy przedszkola;
 • projekt planu finansowego przedszkola;
 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

 1. Rada pedagogiczna uchwala statut i jego zmiany.

 

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

 1. Rada pedagogiczna wnioskuje o dopuszczenie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego

 

 1. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na  zebraniach rady pedagogicznej, które    mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 • 24.1.W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

       2.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w  którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rady oddziałowej.

       3.W celu  wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z  dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł.

       4.Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. Do założenia i likwidacji rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

       5.Rada rodziców w szczególności:

 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 • może występować do dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny        z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach przedszkola;
 • wnioskuje wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia;
 • uzgadnia z dyrektorem wniosek do organu prowadzącego w sprawie ustalenia czasu pracy przedszkola;
 • opiniuje organizacje zajęć dodatkowych w przedszkolu;
 • wyraża opinię przy dokonywaniu oceny pracy lub dorobku zawodowego nauczyciela.

 

 • 25.1.Zasady współdziałania organów przedszkola:
 • dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują w realizacji zadań statutowych przedszkola;
 • współdziałanie organów przedszkola ma służyć dobru dzieci, ogółowi rodziców przedszkolu;
 • dyrektor przedszkola zapewnia każdemu z organów możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji;
 • poszczególne organy przedszkola przekazują sobie wzajemnie informacje    o podjętych uchwałach dotyczących całokształtu działalności przedszkola;
 • współdziałanie organów przedszkola powinno odbywać się w kulturalnej atmosferze, opierać się      na      wzajemnym     zrozumieniu    oraz wspólnym dążeniu do celu jakim jest dobro dzieci;
 • dyrektor inicjuje pierwsze w roku szkolnym spotkanie wszystkich organów przedszkola;
 • co najmniej trzy razy w roku odbywają się spotkania organów przedszkola dotyczące: planowania, realizacji i podsumowania działań;
 • spotkania organów przedszkola mogą być inicjowane przez każdy    z organów;
 • dyrektor czuwa nad sprawną wymianą bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola;
 • dyrektor odpowiada za całokształt działalności przedszkola, w tym również za działanie rady pedagogicznej i rady rodziców zgodnie z prawem.

 

 1. Dyrektor w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola podejmuje działania zmierzające do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z przepisami oraz dla dobra publicznego.

 

 1. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez :

1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;

2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.

 

 

 1.  

Rozdział 6

Organizacja pracy przedszkola

 

 • 26.1. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.30.

 

 1. Czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców.

       3.Przedszkole jest przedszkolem trzyoddziałowym. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku,

1) grupa I – dzieci 3 – 4-letnie;

2) grupa II – dzieci 5 – letnie;

3) grupa III - dzieci  6 – letnie;

5) w zależności od potrzeb organizacyjnych  podział na grupy wiekowe dzieci może ulec zmianie

6) o przydziale dzieci do danej grupy decyduje dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielami.

 

       4.Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w jednym budynku, przy którym znajduje się ogród przedszkolny.

 

 1. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach wynosi nie więcej niż 25.

 

 • 27.1.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów dopuszczonych        do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 1. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym, że czas zajęć z religii , zajęć z języka mniejszości narodowej , etnicznej lub języka regionalnego oraz zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
 • z dziećmi 3, 4 letnimi – do 15 minut;
 • z dziećmi 5, 6 letnimi – około 30 minut.

 

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

 

 • 28.1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

2.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony        przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, biorąc także  pod uwagę potrzeby i zainteresowania dzieci; szczegółowy rozkład dnia dla danej grupy nauczyciele zamieszczają w dzienniku.

 

 1. Zgodnie z opisanymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, warunkami i sposobem jej realizacji, zadania przedszkola są planowane, realizowane             z zachowaniem następujących zasad:
 • nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka (kierowane i niekierowane), wykorzystując do tego różne sytuacje edukacyjne;
 • zajęcia na świeżym powietrzu są elementem codziennej pracy z dzieckiem;
 • zajęcia kierowane są organizowane w formie zabawy z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich potrzeb i oczekiwań poznawczych;
 • organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na ustalonym w przedszkolu rytmie dnia;
 • zachowane są proporcje miedzy czasem przeznaczonym na różne rodzaje zajęć i aktywności dzieci w szczególności: posiłki, odpoczynek, samoobsługa, zabawa, zajęcia zorganizowane, uroczystości, wycieczki;
 • dominująca forma aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa.

 

 

 • 29.1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców. Rok szkolny  rozpoczyna się  z dniem 1 września  każdego roku, a kończy –  z dniem 31 sierpnia roku następnego.
 1. W przypadku absencji dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup przedszkolnych
 • 30.1.Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece nauczycieli – liczba nauczycieli pracujących w danym oddziale, uzależniona jest od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. Godziny pracy oddziałów zatwierdzone są w arkuszu organizacyjnym przedszkola.
 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 • 31.1.W przypadku objęcia kształceniem specjalnym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się w przedszkolu dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub pomoc nauczyciela.
 • 32.1.Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalone są przez organ prowadzący.
 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są   w przedszkolu w całym czasie jego pracy.

 

 1. W przedszkolu przygotowywane są 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek; do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są: dzieci oraz pracownicy przedszkola.

 

 1. Wysokość stawki żywieniowej ogłasza w formie zarządzenia dyrektor.

 

 1. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o refundację kosztów żywienia dziecka w przedszkolu przez Centrum Pomocy Społecznej                lub ubiegać się o uzyskanie zwolnienia z opłaty za posiłki u dyrektora.

 

 1. Szczegółowe zasady korzystania z pomocy Centrum Pomocy Społecznej określa porozumienie zawarte z przedszkolem.

 

 1. Dyrektor, w miarę możliwości finansowych udziela zwolnienia z całości lub części opłat za wyżywienie dziecka w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków przez CPS na podstawie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego.

 

                                     Rozdział 7

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

 

 • 33.1.W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor, nauczyciele i specjaliści.

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników niepedagogicznych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 

 1. Statut określa ogólny zakres zadań nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się         w aktach osobowych każdego pracownika.

 

 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, a ponadto w szczególności:

 

 • rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • wspiera każde dziecko w jego rozwoju;
 • dąży do własnego rozwoju osobowego;
 • kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dba o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość;
 • prawidłowo organizuje proces dydaktyczny między innymi przez wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • wybiera optymalne formy organizacyjne i metodyczne pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 • tworzy warsztat pracy , wykorzystuje pomoce dydaktyczne, ma udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dba o pomoce i sprzęt przedszkolny;
 • systematycznie prowadzi obserwacje, diagnozuje i dokumentuje umiejętności dzieci, informuje rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy                   z dzieckiem;
 • doskonali swoje umiejętności merytoryczne, zobowiązany jest do analizowania, diagnozowania i samooceny własnej pracy;
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola, współorganizuje uroczystości i imprezy przedszkolne;
 • przestrzega dyscypliny pracy;
 • kieruje się w swoim działaniu dobrem dziecka; poszanowaniem jego godności osobistej;
 • przestrzega zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje pracownicze;
 • opracowuje roczny plan pracy przedszkola;
 • terminowo i poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym przygotowuje miesięczne plany pracy w formie otwartej na propozycje dzieci;
 • planuje codzienną pracę w oparciu o ramowy rozkład dnia;
 • zapewnia zdrowe i bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, zgodnie z  zasadami bezpieczeństwa;
 • stosuje atrakcyjne metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka;
 • planuje i organizuje pracę z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • dokumentuje pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz pracę pedagogiczną poprawnie pod względem merytorycznym, systematycznie, terminowo i estetycznie;
 • diagnozuje umiejętności dzieci dotyczących gotowości szkolnej;
 • prowadzi ewaluację pracy wychowawczo – dydaktycznej.
 • korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych;

26)bezwzględnie przestrzega regulaminów i procedur dotyczących reżimu sanitarnego

       w czasie pandemii

27)przekazuje procedury i zasady obowiązujące w czasie pandemii dzieciom

      i rodzicom

 1. Czas pracy nauczyciela określa Karta Nauczyciela.

 

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dziecka;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

 

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • określanie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo      w życiu przedszkola;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów podejmowanych działań i planowania dalszych.

 

 1. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadza obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

 1. Do zadań sekretarki/kancelisty przedszkola w szczególności należy:
 • obsługa urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, programów komputerowych;
 • prowadzenie rejestrów kancelaryjnych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników, dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy;
 • organizowanie i prowadzenie archiwum.

 

 1. Do zadań kierownika gospodarczego w szczególności należy:
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i zapewnieniem sprawnego technicznie funkcjonowania przedszkola;
 • gospodarowanie mieniem przedszkola;
 • organizowanie żywienia w przedszkolu;
 • prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola;
 • sprawowanie bezpośredniej kontroli nad podległymi pracownikami obsługi.

 

 1. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy:
 • pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi w każdej sytuacji w ciągu dnia;
 • pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych;
 • pomoc w przygotowaniach do zajęć i zabaw oraz  w ich przebiegu;
 • wspólnie z nauczycielami zapewnianie dzieciom bezpiecznych warunków do zabaw i zajęć w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza przedszkolem;

 

12.Do zadań woźnej przedszkola w szczególności należy:

 • współpraca z nauczycielami w grupie, w razie potrzeby pomoc podczas zajęć z dziećmi;
 • utrzymanie w należytym stanie sanitarno – porządkowym sali dziecięcej, sanitariatów oraz dodatkowych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;
 • przygotowywanie sali do posiłków, do odpoczynku dzieci oraz porządkowanie jej po posiłkach i odpoczynku;
 • pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych;
 • pomoc w zapewnianiu bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi podczas spacerów, wycieczek, imprez przedszkolnych;
 • pełniąc dyżur w szatni, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i przedszkola.

 

       13.Do zadań kucharki w szczególności należy:

 • organizowanie pracy w pionie żywienia;
 • opracowywanie jadłospisów;
 • przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi  i zasadami higieny;
 • wydawanie posiłków z kuchni o ustalonych godzinach;
 • zabezpieczanie próbek żywieniowych dla potrzeb sanitarnych;
 • dbanie o czystość i higienę pracy w pionie żywienia oraz za realizację zaleceń sanitarnych;
 • prowadzenie dokumentacji należącej do pionu żywienia.

 

 1. Do zadań pomocy kucharki w szczególności należy:
 • udział we wszystkich pracach należących do pionu żywienia;
 • pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków;
 • utrzymywanie w czystości, ładzie i porządku pomieszczeń należących do pionu żywienia oraz sprzętu i narzędzi pracy;

 

 1. Do zadań pracownika do prac ciężkich w szczególności należy:
 • codzienny przegląd ogrodu przedszkolnego pod kątem bezpieczeństwa dzieci,
 • usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • utrzymywanie w należytym stanie oraz czystości ogrodu przedszkolnego i tarasu,
 • pielęgnacja zieleni w ogrodzie,
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń piwnicznych,
 • dokonywanie doraźnych zakupów dla potrzeb przedszkola,
 • pełniąc dyżur w szatni czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz bezpieczeństwem przedszkola,
 • dbanie o mienie przedszkola oraz zabezpieczanie go po zakończonej pracy.
 • usuwanie bieżących drobnych usterek, dokonywanie drobnych napraw, konserwacja sprzętu ogrodowego;

 

16.Do zadań dozorcy  w szczególności należy:

 • wykonywanie prac porządkowych w przedszkolu i na terenie ogrodu;
 • przegląd pomieszczeń przedszkola oraz ogrodu pod kątem  bezpieczeństwa, czuwanie nad sprawnością urządzeń technicznych    w przedszkolu;
 • pełniąc dyżur w szatni czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz bezpieczeństwem przedszkola.
 1. Do zadań szatniarki w szczególności należy:

    1)  Dbałość o czystość pomieszczeń w szatni

    2) Pełnienie dyżuru w szatni w czasie przychodzenia i rozchodzenia się dzieci

    3) pomoc dzieciom przy ubieraniu się przed wyjściem do ogrodu

    4) Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni

    5) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora lub Kierownika Gospodarczego

 1. Wszystkich pracowników obowiązuje:
 • realizacja zadań statutowych przedszkola, z których najważniejszym jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i należytej opieki oraz przestrzeganie praw dziecka,            a także troska o jego dobro;
 • przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących w przedszkolu regulaminów oraz stosowanie się do zarządzeń wydanych przez dyrektora;
 • dbanie o dobre imię przedszkola;
 • dbanie o mienie przedszkola, korzystanie ze sprzętu i urządzeń zgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • regularne i punktualne przychodzenie do pracy, potwierdzanie obecności podpisem na liście obecności; w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inna ważną okolicznością, niezwłoczne poinformowanie o tym dyrektora;
 • uczestniczenie w zebraniach, spotkaniach personelu.

 

 • 34. 1. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor przedszkola odpowiada za organizację i realizację zadań przedszkola                  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 1. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego wprowadza nauczanie hybrydowe dla wybranych grup lub poziomów albo nauczanie zdalne dla całego przedszkola.

 2. Jeżeli formę pracy przedszkola stacjonarną, hybrydową lub zdalną ustala odgórnie premier, minister zdrowia lub minister oświaty dyrektor stosuje się bezwzględnie do tych wytycznych.
 3. Komunikacja nauczyciel - dziecko lub nauczyciel - rodzic odbywać się może:
  a) za pośrednictwem strony Internetowej przedszkola,
  b) drogą telefoniczną,
  c) drogą mailową lub on-line.
 4. Nauczyciele realizują podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.
 5. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy programowej.

7.W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) Nauczyciele przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem komunikatora Facebook / Messenger, e-mail lub aplikacji zgodnie   z preferencjami nauczycieli (Microsoft Teams lub ZOOM), a także informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu.

2) Jeśli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

3) Rodzice przesyłają wykonane przez dziecko zadania w sposób uzgodniony
z nauczycielem (e-mail, telefon komórkowy).

4 ) Jeśli dziecko korzysta z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach,                   a także możliwych sposobach i formach ich realizacji w domu.

5)W przypadku rodziców i dzieci, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem, wykonanie zadań i przekazanie informacji zwrotnej, w formie ustalonej przez nauczyciela.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki dzieci

 

 • 35.1. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

 1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,             w którym kończy 8 lat.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego; obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 1. Na wniosek rodziców dyrektor publicznego przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem zgodnie z odrębnymi przepisami lub na podstawie orzeczenia może zezwolić na indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 1. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania               w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

 

 1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają określone prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
 • godności i nietykalności osobistej,
 • poszanowania jego własności,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

 

 

 1. Oddziaływania wychowawcze przedszkola zmierzają do tego aby dzieci:
 • postępowały zgodnie z zasadami obowiązującymi w grupie,
 • przestrzegały ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa,
 • w kontaktach z rówieśnikami szanowały prawa innych dzieci,
 • szanowały własność wspólną, własność innych, własność osobistą,
 • szanować pracę własną oraz pracę innych,
 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi posługiwały się ogólnie przyjętymi zwrotami grzecznościowymi.

 

9.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:

 • rodzice mają prawo do składania skarg ( w formie pisemnej) do dyrektora przedszkola w terminie do 7 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia praw dziecka;
 • złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw dziecka;
 • dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych, odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy skargi.

 

 1. Dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej może skreślić dziecko z listy wychowanków z wyłączeniem dziecka 6- letniego w następujących  przypadkach:
 • nieobecności dziecka ponad miesiąc i niezgłoszenie tego faktu do przedszkola, przy jednoczesnym nieuregulowaniu odpłatności;
 • gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 września, a rodzice nie poinformowali o przyczynie nieobecności;
 • gdy z opinii psychologa lub innego specjalisty czy lekarza wynika, że rozwój psychiczny lub fizyczny dziecka uniemożliwia mu uczęszczanie do przedszkola;
 • gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych dzieci a rodzice nie współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi w tym zakresie.

 

 1. Podstawę do skreślenia dziecka z listy wychowanków stanowi także:

1) rezygnacja rodzica z usług przedszkola złożona u dyrektora w formie pisemnej;

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki.

 

Rozdział 9

Tradycje i uroczystości w przedszkolu

 

2) Spotkanie z Mikołajem;

3) Spotkania Świąteczne z Rodzicami

4) Bal Karnawałowy;

5) Dzień Babci i Dziadka

6) Święto Rodziny

7) Dzień Teatru

8) Dzień Dziecka;

9) Pożegnanie Absolwentów.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

 • 36.1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły    i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

 1. Zasady wydawania druków przedszkolnych o gotowości do podjęcia nauki w szkole określa rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 

3.Wybrane dokumenty, w szczególności: statut, regulamin rady rodziców, dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

 • 37.1. Działalność przedszkola finansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 1. Działalność przedszkola może być współfinansowana z dobrowolnych opłat ponoszonych przez rodziców wychowanków a także środków finansowych przekazywanych przez darczyńców.
 2. Przedszkole może pozyskiwać środki finansowe ze środków z funduszy unijnych.
 3. Przedszkole może gromadzić środki finansowe na rachunku dochodów własnych.
 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

 

 • 38.1.Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności w przedszkolu: dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 1. Dla zapewnienie znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się następujące zasady:

1)  umieszczenie kopii statutu w sekretariacie przedszkola i na stronie internetowej przedszkola;

2)  nałożenie obowiązku zapoznania się z treścią statutu na wszystkich pracowników przedszkola;

 1. Rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.

 

 1. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem kolejnego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września.

 

 1. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora.

 

6.Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie przedszkola oraz zamieszczony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.