Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

                                                                                    

 

SZANOWNI RODZICE,

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE  NASZE PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR WAKACYJNY
W LIPCU W DNIACH: 04.07-22.07.2022r.(15 dni)

Opłata za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego wynosi 195zł.

Stawka dzienna wynosi 13zł.

Opłatę proszę wnieść na numer konta

52 1030 1508 0000 0005 5053 2042

 

 

 

Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 13 w okresie pandemii COVID-19 opracowane na podstawie  wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.09.2021

 

1.Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17.30

2.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola  wyłącznie w godzinach 7.00-9.00.

3.Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali(w miarę możliwości organizacyjnych)

4.Grupy dzieci przebywają pod opieką stałych nauczycieli(w miarę możliwości   organizacyjnych).

5.Dzieci z różnych grup- w miarę możliwości organizacyjnych - nie stykają się ze sobą ani na terenie przedszkola ani podczas pobytu w ogrodzie.

6.Dzieci nie przynoszą z domu żadnych przedmiotów ani zabawek i nie zabierają ich z placówki.

7.Wyposażenie sal ogranicza się do przedmiotów i sprzętów, które można wyprać lub  zdezynfekować.

8.Pracownicy przedszkola  zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący min.1,5 m.

9.Personel kuchenny  nie kontaktuje się z dziećmi i nauczycielkami.

10.Pracownicy przedszkola są  zaopatrzeni  w jednorazowe rękawiczki ,maseczki , fartuchy  ochronne z długimi rękawami .

11.Temperatura będzie mierzona tylko w przypadku dzieci, które wykazują objawy chorobowe.

12.Rodzice i opiekunowie przychodzą do przedszkola w maseczkach ,po wejściu do przedszkola dezynfekują ręce.

13.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni. W szatni grup starszych mogą przebywać jednocześnie  3 osoby z dziećmi , a w szatni grypy I –2 osoba.

Po rozebraniu dzieci są przekazywane pracownikom  przedszkola .

14.Przy odbiorze rodzic wywołuje dziecko z grupy domofonem a pracownik przedszkola przekazuje dziecko rodzicom w szatni.

15.Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i rodziców wynoszący

min.1,5 m.

16.Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci.

17.Dzieci nie mogą być przyprowadzane do przedszkola gdy wykazują objawy choroby oraz w sytuacji gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji .

18.Dzieci są przyprowadzane i odbierane  przez osoby zdrowe.

19.Dziecko ,u którego wystąpią niepokojące objawy choroby będzie izolowane w odrębnym pomieszczeniu ,a rodzice natychmiast powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania z przedszkola. Osoba opiekująca się dzieckiem w izolatce zachowuje dystans min.2 m.

20.Osoby trzecie mogą przebywać w przedszkolu tylko w uzasadnionych przypadkach ,przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności ( wyłącznie osoby zdrowe,

    posiadające osłonę ust, nosa, obowiązkowa dezynfekcja rąk)

21.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się  telefonicznie z lekarzem podstawowej

     opieki zdrowotnej , a w razie pogarszania się stanu zdrowia    powinni zadzwonić pod nr 112 (999) i poinformować, że  mogą być zakażeni koronawirusem.

22.Gdyby niepokojące objawy   infekcji górnych dróg oddechowych  pojawiły się w trakcie  pracy

-pracownik   powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej ,aby uzyskać teleporadę medyczną.

-należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji obszar , w którym przebywał i poruszał się pracownik

-należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tych samych miejscach w przedszkolu , w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie                  i stosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym.

23.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie przedszkola należy zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora  sanitarnego.

24.W przedszkolu stosuje się szczególne zasady higieny i dezynfekcji

*zabawki, sprzęt w salach i ogrodzie , przybory  są codziennie czyszczone i dezynfekowane

*toalety, wszystkie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki, klawiatury ) powierzchnie płaskie, blaty, oparcia krzeseł są systematycznie dezynfekowane

*dezynfekcję przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta środków dezynfekcyjnych , wyłącznie wtedy gdy  dzieci przebywają poza salą

*w pomieszczeniach kuchennych systematycznie dezynfekuje się powierzchnie sprzętów kuchennych, stanowiska pracy, opakowania produktów, naczynia stołowe i sztućce

*naczynia i sztućce grupowe są myte w zmywarkach z dodatkiem detergentu w temperaturze min.60 C lub wyparzane

*nauczyciele systematycznie przypominają dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk przed jedzeniem ,po powrocie z placu zabaw i po skorzystaniu z toalety

*dzieci korzystają z dystrybutorów wody pod  nadzorem nauczyciela

*sale przedszkolne są systematycznie wietrzone –co najmniej raz na  godzinę

*w toaletach są wywieszone plakaty z zasadami mycia rąk

25.Każda grupa ma przygotowane ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami

26.W dostępnym miejscu placówki wyeksponowane są numery telefonów do :

-organu prowadzącego

-Kuratorium Oświaty

-stacji sanitarno-epidemiologicznej

-służb medycznych