Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy

Wizja Przedszkola

Najważniejsze dla nas jest zapewnienie dzieciom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa, stworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania dziecka. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy sceniczne oraz sztuki plastyczne.

Realizując postawione sobie zadania uwzględniamy indywidualność każdego wychowanka, wspomagamy jego rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem oraz możliwościami, stwarzając dziecku warunki do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Misja Przedszkola

* Przedszkole nr 13 w Warszawie funkcjonuje od 1962 r.
* Nasza praca jest ukierunkowana na tolerancję, poszanowanie godności dzieci, rodziców i wszystkich pracowników.
* Nadrzędnym celem naszej działalności jest stworzenie jak najlepszych warunków do dobrej, bezpiecznej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci.
* Dążymy do wychowania człowieka otwartego, kreatywnego, wrażliwego na dobro i piękno; człowieka odważnego, z wiarą we własne siły dążącego do wytyczonych celów; człowieka kulturalnego, empatycznego i życzliwego.
* Każdego wychowanka traktujemy indywidualnie, wspomagając jego rozwój.
* Wartości, które wpajamy dzieciom, to: szacunek do symboli narodowych, tolerancja i uznanie niepowtarzalności każdego człowieka.
* W naszej pracy wyróżniamy się otwartością na nowe doświadczenia i poczuciem odpowiedzialności za przyszłe losy wychowanków.

Sylwetka absolwenta

1. Jest odważny i samodzielny,
2. Cechuje go poczucie pewności i wiary we własne siły.
3. Chętnie podejmuje działania , jest ciekawy świata, otwarty.
4. Jest twórczy i pełen fantazji
5. Jest tolerancyjny, szanuje innych, zawsze gotowy do pomocy słabszym
6. Jest wrażliwy na piękno i otaczający go świat
7. Rozumie i przestrzega zasad zdrowego stylu życia
8. Jest dobrze przygotowany do nauki w szkole i roli ucznia,
9. Ma poczucie przynależności narodowej.

Cele strategiczne

1. Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków do funkcjonowania przedszkola
2. Tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy zarówno wśród personelu jak również rodziców i dzieci
3. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej
4. Dbałość o estetykę i funkcjonalność przedszkola
5. Promowanie placówki oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym

Obszary działania:
1. Praca z dziećmi:

–respektowanie indywidualnej linii rozwoju każdego dziecka
– otoczenie szczególną opieką dzieci w okresie adaptacji
– rozwijanie kompetencji we wszystkich sferach : emocjonalnej, społecznej, intelektualnej, motorycznej
– wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi /programy wspomagania, współpraca ze specjalistami/
– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecięcych
– stosowanie nowatorskich form i metod pracy
– organizacja imprez, wycieczek, uroczystości
– prowadzenie rozszerzonej działalności teatralnej:

* organizowanie spotkań z teatrem profesjonalnym
* stosowanie metod twórczych w codziennych działaniach, inspirowanie dzieci do rozwijania własnej aktywności twórczej
* wzbogacanie zajęć i zabaw o elementy pantomimy, gry darmowe, swobodne improwizacje/w oparciu o ruch, muzykę, plastykę, literaturę/
* opracowywanie scenariuszy i prezentacja spektakli tzw. ”teatru totalnego ” z udziałem wszystkich dzieci nauczycieli
* popularyzacja osiągnięć teatralnych w środowisku nauczycieli z przedszkoli warszawskich.

2. Współpraca z rodzicami:

– włączanie rodziców w działalność przedszkola: zebrania, spotkania ze specjalistami, dni otwarte, zajęcia otwarte, imprezy , uroczystości
systematyczne informowanie o postępach i osiągnięciach dzieci
– wspieranie rodziców dzieci przejawiających problemy rozwojowe, wychowawcze
–przekazywanie bieżących informacji z życia przedszkola za pomocą strony internetowej
– współpraca z Radą Rodziców przy planowaniu i organizacji pracy placówki
– systematyczna ewaluacja stopnia zadowolenia rodziców i dzieci z funkcjonowania przedszkola.

3. Nauczyciele:

– przestrzeganie zasad etyki zawodowej
–systematyczne dokształcanie i doskonalenie
–współdziałanie w ramach WDN i inicjatyw podejmowanych przez Radę Pedagogiczną
– dbałość o atmosferę pracy
– współdziałanie z personelem niepedagogicznym
– poczucie odpowiedzialności za wizerunek placówki w środowisku.

4. Kontakty ze środowiskiem lokalnym

–organizacja i udział w imprezach środowiskowych
– współpraca z instytucjami użyteczności publicznej/domy kultury, biblioteki, policja, straż miejska, itp./
– współdziałanie z instytucjami wspomagającymi rodzinę/poradnie, ośrodki pomocy społecznej, itp./
– promowanie placówki w środowisku.

5. Baza przedszkola

– dążenie do podnoszenia estetyki placówki
– dbałość o bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników
– systematyczne doposażanie i modernizacja
– wzbogacanie zasobów pomocy dydaktycznych.

Kierunki działań na najbliższe lata

1. Kontynuowanie rozszerzonej działalności teatralnej służącej wychowaniu człowieka kreatywnego, spontanicznego, wytrwałego w dążeniu do osiągnięcia swojego celu.
2. Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem rozwojowym. Podnoszenie jakości pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.
3. Poszerzenie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
4. Podnoszenie jakości pracy poprzez doskonalenie warunków materialnych przedszkola niezbędnych do realizacji zadań