Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy

Wizja Przedszkola

Najważniejsze dla nas jest zapewnienie dzieciom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa, stworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania dziecka. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy sceniczne oraz sztuki plastyczne.

Realizując postawione sobie zadania uwzględniamy indywidualność każdego wychowanka, wspomagamy jego rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem oraz możliwościami, stwarzając dziecku warunki do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Misja Przedszkola

* Przedszkole nr 13 w Warszawie funkcjonuje od 1962 r.
* Nasza praca jest ukierunkowana na tolerancję, poszanowanie godności dzieci, rodziców i wszystkich pracowników.
* Nadrzędnym celem naszej działalności jest stworzenie jak najlepszych warunków do dobrej, bezpiecznej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci.
* Dążymy do wychowania człowieka otwartego, kreatywnego, wrażliwego na dobro i piękno; człowieka odważnego, z wiarą we własne siły dążącego do wytyczonych celów; człowieka kulturalnego, empatycznego i życzliwego.
* Każdego wychowanka traktujemy indywidualnie, wspomagając jego rozwój.
* Wartości, które wpajamy dzieciom, to: szacunek do symboli narodowych, tolerancja i uznanie niepowtarzalności każdego człowieka.
* W naszej pracy wyróżniamy się otwartością na nowe doświadczenia i poczuciem odpowiedzialności za przyszłe losy wychowanków.

Sylwetka absolwenta

1. Jest odważny i samodzielny,
2. Cechuje go poczucie pewności i wiary we własne siły.
3. Chętnie podejmuje działania , jest ciekawy świata, otwarty.
4. Jest twórczy i pełen fantazji
5. Jest tolerancyjny, szanuje innych, zawsze gotowy do pomocy słabszym
6. Jest wrażliwy na piękno i otaczający go świat
7. Rozumie i przestrzega zasad zdrowego stylu życia
8. Jest dobrze przygotowany do nauki w szkole i roli ucznia,
9. Ma poczucie przynależności narodowej.

Cele strategiczne

1. Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków do funkcjonowania przedszkola
2. Tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy zarówno wśród personelu jak również rodziców i dzieci
3. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej
4. Dbałość o estetykę i funkcjonalność przedszkola
5. Promowanie placówki oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym

Obszary działania:
1. Praca z dziećmi:

–respektowanie indywidualnej linii rozwoju każdego dziecka
– otoczenie szczególną opieką dzieci w okresie adaptacji
– rozwijanie kompetencji we wszystkich sferach : emocjonalnej, społecznej, intelektualnej, motorycznej
– wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi /programy wspomagania, współpraca ze specjalistami/
– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecięcych
– stosowanie nowatorskich form i metod pracy
– organizacja imprez, wycieczek, uroczystości
– prowadzenie rozszerzonej działalności teatralnej:

* organizowanie spotkań z teatrem profesjonalnym
* stosowanie metod twórczych w codziennych działaniach, inspirowanie dzieci do rozwijania własnej aktywności twórczej
* wzbogacanie zajęć i zabaw o elementy pantomimy, gry darmowe, swobodne improwizacje/w oparciu o ruch, muzykę, plastykę, literaturę/
* opracowywanie scenariuszy i prezentacja spektakli tzw. ”teatru totalnego ” z udziałem wszystkich dzieci nauczycieli
* popularyzacja osiągnięć teatralnych w środowisku nauczycieli z przedszkoli warszawskich.

2. Współpraca z rodzicami:

– włączanie rodziców w działalność przedszkola: zebrania, spotkania ze specjalistami, dni otwarte, zajęcia otwarte, imprezy , uroczystości
systematyczne informowanie o postępach i osiągnięciach dzieci
– wspieranie rodziców dzieci przejawiających problemy rozwojowe, wychowawcze
–przekazywanie bieżących informacji z życia przedszkola za pomocą strony internetowej
– współpraca z Radą Rodziców przy planowaniu i organizacji pracy placówki
– systematyczna ewaluacja stopnia zadowolenia rodziców i dzieci z funkcjonowania przedszkola.

3. Nauczyciele:

– przestrzeganie zasad etyki zawodowej
–systematyczne dokształcanie i doskonalenie
–współdziałanie w ramach WDN i inicjatyw podejmowanych przez Radę Pedagogiczną
– dbałość o atmosferę pracy
– współdziałanie z personelem niepedagogicznym
– poczucie odpowiedzialności za wizerunek placówki w środowisku.

4. Kontakty ze środowiskiem lokalnym

–organizacja i udział w imprezach środowiskowych
– współpraca z instytucjami użyteczności publicznej/domy kultury, biblioteki, policja, straż miejska, itp./
– współdziałanie z instytucjami wspomagającymi rodzinę/poradnie, ośrodki pomocy społecznej, itp./
– promowanie placówki w środowisku.

5. Baza przedszkola

– dążenie do podnoszenia estetyki placówki
– dbałość o bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników
– systematyczne doposażanie i modernizacja
– wzbogacanie zasobów pomocy dydaktycznych.

Kierunki działań na najbliższe lata

1. Kontynuowanie rozszerzonej działalności teatralnej służącej wychowaniu człowieka kreatywnego, spontanicznego, wytrwałego w dążeniu do osiągnięcia swojego celu.
2. Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem rozwojowym. Podnoszenie jakości pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.
3. Poszerzenie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
4. Podnoszenie jakości pracy poprzez doskonalenie warunków materialnych przedszkola niezbędnych do realizacji zadań