Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 

                                       Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
                                                w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00
Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Od 5 marca, od godz. 13.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu
rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.
Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do
niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na
niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście
preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na
pierwszej pozycji na liście preferencji.
25 kwietnia, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
9 maja, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
Od 9 maja do 24 maja
 Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
 Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
12 czerwca, od godz. 16.00
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie
możliwa edycja wniosku.
Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty,
które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na
niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście
preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na
pierwszej pozycji na liście preferencji.
26 czerwca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane..
2 lipca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Od 2 lipca
Procedura odwoławcza.
30 sierpnia
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

                                                          Kryteria rekrutacji do przedszkoli
                                         i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:
 kryteria określone w prawie oświatowym, tzw. kryteria ustawowe1
oraz
 kryteria określone w uchwale Rady Warszawy, tzw. kryteria samorządowe 2.
Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja
rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria
samorządowe (drugi etap).
Każde kryterium ma określoną liczbę punktów.
Jeśli dziecko spełnia dane kryterium, potwierdź to – dołącz do wniosku wymienione dokumenty.
I. Kryteria ustawowe
– brane są pod uwagę na pierwszym etapie rekrutacji
Kryteria te mają jednakową wartość3 – na potrzeby rekrutacji każdemu nadano wartość 260 pkt.
1. Rodzina dziecka jest wielodzietna4
2. Dziecko jest niepełnosprawne
3. Dziecko ma niepełnosprawnego jednego z rodziców
4. Dziecko ma niepełnosprawnych oboje rodziców
5. Dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo
6. Dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica5
7. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą
II. Kryteria samorządowe
– brane są pod uwagę na drugim etapie rekrutacji
Kryteria mają różną wartość, którą podajemy przy nazwie każdego z nich.
1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
1 Art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn.
zm.)
2 Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.
3 art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
4 art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe
5 art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe
 dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
 dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca
zamieszkania,
 dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do
3 km od miejsca zamieszkania.
2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
 dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni)
mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym na jej terenie.
3. Szczepienia ochronne – 32 pkt:
 dziecko, które przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne6,
 dziecko, które nie może zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych, co potwierdził
lekarz.
4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:
 dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (również na podstawie
umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą.
[!] Kryterium dotyczy również rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje
dziecko.
5. Rodzeństwo – 8 pkt:
 dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub
kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej
pozycji we wniosku o przyjęcie.
6. Dochód na osobę:
 jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1
ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł7) – 1 pkt
 jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych (674 zł8):
6 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych (Dz.U. z 2023 r. poz.2077)
7 Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111
z późn. zm.) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia
2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
8 Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
390) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r.
674 zł
liczba punktów =
dochód na osobę w rodzinie dziecka
liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie
dziecka
III. Kryteria samorządowe do przedszkoli, które specjalizują się w żywieniu dzieci z indywidualną
dietą – brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
 dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
 dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca
zamieszkania,
 dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do
3 km od miejsca zamieszkania.
2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
 dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni)
mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym na jej terenie.
3. Specjalna dieta – 32 pkt:
 dziecko, u którego lekarz stwierdził alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym
produktów spożywczych (nie uwzględniamy nietolerancji samej laktozy),
 dziecko, u którego lekarz stwierdził chorobę, która wymaga stosowania indywidualnej diety.
4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:
 dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (również na podstawie
umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą.
[!] Kryterium dotyczy również do rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje
dziecko.
5. Rodzeństwo – 8 pkt:
 dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub
kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej
pozycji we wniosku o przyjęcie.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz
wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
6. Dochód na osobę:
 jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1
ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł9) – 1 pkt
 jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych (674 zł10):
674 zł
liczba punktów =
dochód na osobę w rodzinie dziecka
liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie
dziecka
IV. Jakie dokumenty są niezbędne, aby potwierdzić spełnianie kryterium:
1. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych:
1) Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny dziecka.
2) Orzeczenie o:
a. potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
b. niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne11.
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą12.
Dokumenty składa się:
 w oryginale,
 notarialnie poświadczoną kopię,
 urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,
9 Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
390)– wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz
wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
10 Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
390) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz
wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
11 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
12 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426)
 kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego.
[!] Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów samorządowych:
1) Obowiązek przedszkolny:
Oświadczenie, że dziecko 5-letnie, dziecko 6-letnie lub dziecko z odroczonym obowiązkiem
szkolnym mieszka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami
przedszkolnymi, do której chce być przyjęte.
2) Płacenie podatku w Warszawie:
a. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego, z adnotacją urzędu skarbowego o przyjęciu
zeznania,
b. zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania o dochodzie,
c. urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
d. kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych
lub zaakceptowanych przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie - z wgranym
uprawnieniem Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram), które
uprawniają do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką.
3) Szczepienia ochronne:
a. oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych,
b. oświadczenie o niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów
zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza.
4) Specjalna dieta:
a. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim
zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych,
b. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka chorobie wymagającej
indywidualnej diety.
5) Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko:
a. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej,
b. zaświadczenie szkoły lub uczelni, które potwierdza naukę rodzica lub rodziców w trybie
dziennym,
c. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
d. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
6) Dochód na osobę:
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości
dochodu w rodzinie, które są podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie
kandydata.
7) Rodzeństwo:
Fakt, że dziecko ubiega się o miejsce w placówce, gdzie jego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub
kontynuowało edukację w roku szkolnym 2024/2025 potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły
podstawowej na wniosku o przyjęcie dziecka.
Dotyczy to tylko placówki, do której dziecko ubiega się w pierwszej kolejności (wskazanej na
pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie)
Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun
prawny dziecka.
[!] Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Ważne informacje dodatkowe:
 Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa,
wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona,
chyba że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem13.
13 Art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[