Statut

statut

 

Załącznik do Uchwały Nr 3/2016 Rady Pedagogicznej

z dnia 14.09.2016

 

 

STATUT

Przedszkola Nr 13

ul. Leona Schillera 6a

00-248 Warszawa

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 .(Tekst jednolity 01.09.2011r.Dz.U. z 2009 nr56  poz.458); z późn, zm.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982.Karta Nauczyciela(Dz. U. Z 2006r. nr97 poz.674 z późn.zm.) z późn. zm.
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

/Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526  i 527 ze zmianami/.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie MEN z 24.08.2015 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji ( Dz.U. nr …)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.06.2016. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23.06.2016 r. Roz. 895
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz.U. z 2002r. Nr 6, poz. 69/.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2009r.w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa( Dz.U. Nr 39,poz.1131)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych nauczycieli…(Dz.U.2009r.Nr 50 poz.400)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr ) z 2013r. poz.532)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

Statut Przedszkola Nr 13 w Warszawie

Rozdział 1

Objaśnienia pojęć

§1

Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest o:

1)      Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole  nr 13 w Warszawie;

2)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola;

3)      Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola;

4)      Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Przedszkola;

5)      Organach – należy przez to rozumieć Dyrektora, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców;

6)      Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto stołeczne Warszawę;

7)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola;

8)      Dzieciach – należy rozumieć przez to wychowanków Przedszkola;

9)      Rodzicach- należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Rozdział 2

Przepisy ogólne

§2

1.    Pełna nazwa Przedszkola brzmi Przedszkole  Nr 13 w Warszawie.

2.    Przedszkole jest przedszkolem publicznym, którego Organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa.

3.    Siedziba Przedszkole znajduje się w Warszawie przy ul. Schillera 6A.

4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

5.    Przedszkole używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:

 

PRZEDSZKOLE NR 13

00-248 Warszawa-Śródmieście

Ul. Leona Schillera 6A

Tel. 831-74-97

Nip: 525-21-00-212     Regon: 013004829

§ 3

 

Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz inną Przedszkole prowadzi i przechowuje, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

Zasady gospodarki finansowej Przedszkole określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 5

Przedszkole realizuje cele wychowania przedszkolnego wynikające z przepisów prawa dążąc przede wszystkim do:

1)     Rozpoznawania u dzieci ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości;

2)     Budowania u dzieci systemu podstawowych wartości poprzez dostosowywanie przekazu do ich możliwości rozwojowych;

3)     Rozwijania u dzieci zachowań społecznych umożliwiających i ułatwiających im funkcjonowanie w grupie;

4)     Pokazywania i tłumaczenia dzieciom zjawisk ze świata społecznego, przyrodniczego, technicznego oraz zachęcania  ich do wyrażania własnych przemyśleń;

5)     Uwrażliwiania dzieci na zjawiska z zakresu kultury i sztuki;

6)     Rozwijania u dzieci aparatu pojęciowego oraz umiejętności ułatwiających im samodzielność w zaspokajaniu ciekawości, uzupełnianiu wiadomości istotnych z perspektywy edukacji szkolnej;

7)     Zapewnienia dzieciom warunków pozwalających na podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  na poziomie dla nich właściwym;

8)     Rozpoznawania u dzieci szczególnych potrzeb edukacyjnych, psychologicznych i społecznych oraz udzielenia im pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9)     Zorganizowania optymalnej w istniejących  warunkach opieki dla dzieci dotkniętych niepełnosprawnością;

10) Rozwijania i utrzymywania prawidłowej współpracy z rodzicami, ułatwiającej wspieranie dziecka na wszystkich płaszczyznach jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego.

§ 6

Przedszkole realizuje zadania wynikające z przepisów prawa i celów, jakie stawia sobie jako placówka edukacyjna i wychowawcza, a przede wszystkim:

1)      Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2)      Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, kształcąc w nich umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za powierzone zadania, odróżniania podstawowych wartości koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w większej społeczności,

3)      Dba o zapewnienie dzieciom właściwej opieki i bezpieczeństwa od momentu przyjścia do Przedszkola, przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela aż do odebrania  przez upoważnione osoby;

4)      Organizuje i prowadzi z dziećmi zajęcia zawierające elementy wspomagania ich rozwoju psychofizycznego, podtrzymania i ugruntowania uniwersalnych wartości związanych z narodowością, poczuciem tożsamości etnicznej, językowej i kulturowej;

5)      Organizuje i zachęca do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)      Udziela informacji dotyczących placówek wspierających rozwój dziecka i wspomagających rodziców w obowiązkach wychowawczych;

7)      Dąży do jak największego zaangażowania rodziców w każdą formę współpracy pozwalającą na najwszechstronniejszy rozwój ich dziecka.

§ 7

Przedszkole dąży do realizowania stawianych celów i zadań poprzez:

1)      Tworzenie i wykonywanie założeń dokumentów wewnętrznych;

2)      Prowadzenie zajęć zawierających elementy edukacyjne, rozwijające sprawność fizyczną dzieci twórczość, wzmacniające umiejętności funkcjonowania w grupie poprzez aktywność zabawową;

3)      Odbywanie zajęć poza budynkiem Przedszkola;

4)      Zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętowych;

5)      Zapewnienie stałej i nieprzerwanej opieki osoby odpowiedzialnej za powierzone jej dzieci;

6)      Wprowadzanie do prowadzonych zajęć treści związanych z historią, geografią i kulturą lokalną oraz krajową;

7)      Organizowanie zajęć z religii dla dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę;

8)      Organizowanie zajęć dodatkowych z obszarów między innymi:  muzyki, gimnastyki korekcyjnej oraz nowożytnego języka obcego, w którym udział biorą wszystkie dzieci;

9)      Prowadzenie przez nauczycieli działań diagnostycznych mających na celu indywidualizację oddziaływań pedagogicznych oraz wspomaganie rozwóju dziecka;

10)  Prowadzenie na terenie Przedszkola i umożliwienie dzieciom korzystania z terapii logopedycznej;

11)  Udzielanie rodzicom informacji dotyczących placówek wspierających rozwój dziecka i pomagających rodzinie w problemach wychowawczych;

12)  Prowadzenie współpracy z rodzicami w celu wymiany wiadomości na temat dziecka, informowanie o jego problemach i postępach oraz udzielanie fachowego wsparcia dotyczącego wychowania.

 

Rozdział 4

Sprawowanie opieki nad dziećmi

§ 8

1.      Danym oddziałem zajmuje się odpowiednia liczba nauczycieli, pozwalająca na realizację zadań wychowawczych i dydaktycznych stosownie do wieku dzieci, ich indywidualnych potrzeb oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

a w szczególności:

1)      Każdy oddział powierzony jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zgodnie z arkuszem organizacji pracy Przedszkola;

2)      W oddziale dzieci 3-letnich i młodszych zatrudniona jest dodatkowa osoba jako pomoc nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi;

3)      Podczas zajęć poza terenem Przedszkola, zwłaszcza podczas spacerów i wycieczek, zapewniona jest opieka co najmniej trzech osób dorosłych na jeden oddział;

4)      Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na odpowiednio wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył opiekę nad oddziałem.

2.      Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez Przedszkole za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

§ 9

Przedszkole sprawuje opiekę na dzieckiem od momentu przyprowadzenia dziecka do Przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez Rodzica lub upoważnioną osobę.

§ 10

Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola i odebrane z niego przez rodziców lub odpowiednio upoważnione przez nich osoby zgodnie z postanowieniami §14.

§ 11

1.      Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 7:00 do godziny 8:30 lub o każdej innej porze po uprzednim zgłoszeniu informacji o późniejszym przybyciu dziecka.

2.      W chwili przyprowadzenia dziecka rodzice lub osoby upoważnione zobowiązane są do wejścia z dzieckiem na teren budynku Przedszkola, a po rozebraniu się dziecka w szatni do przekazania go pod opiekę nauczyciela .

§ 12

Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków Przedszkole wymaga wcześniejszego poinformowania o późniejszym przyprowadzeniu dziecka.

§ 13

1.      Dzieci powinny zostać odebrane z Przedszkola do godziny 17:30.

2.      W sytuacji nieodebrania dziecka do godziny 17:30, nauczyciel bądź inny pracownik Przedszkola kontaktuje się z rodzicami dziecka lub osobami uprawnionymi do jego odbierania z Przedszkola w celu ustalenia dalszego działania i pozyskania informacji co do powodów aktualnego stanu.

3.      W sytuacji niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka lub osobami upoważnionymi do obierania dziecka z Przedszkola nauczyciel bądź inny pracownik Przedszkola kontaktuje się z najbliższym komisariatem policji w celu podjęcia dalszych działań.

§ 14

1.      Rodzice mogą upoważnić do przyprowadzenia i odbierania dziecka z Przedszkola inną osobę pełnoletnią dając jej do tego pisemne upoważnienie. Upoważnienie powinno zostać złożone Dyrektorowi Przedszkola lub nauczycielowi prowadzącemu oddział, do którego uczęszcza dane dziecko przed dokonaniem odpowiedniej czynności przez osobę upoważnioną.

2.      Upoważnienie powinno zawierać:

1)      Imię i nazwisko osoby upoważnionej;

2)      Serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu;

3)      Telefon kontaktowy osoby upoważnionej;

4)      Termin obowiązywania upoważnienia jest aktualizowany w bieżącym roku szkolnym;

5)      Podpis obydwojga rodziców i osób upoważnionych;

3.      W razie wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej dziecko z Przedszkola nauczyciel może zażądać uprawdopodobnienia podanych przez powyższą osobę danych osobowych.

4.      W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości lub stanu psychofizycznego, podejrzenie o nietrzeźwość osoby chcącej odebrać dziecko z Przedszkola nauczyciel postępuje stosownie do § 13 pkt 3 łącznie z odmową wydania dziecka.

§ 15

1.      Do przedszkola przyjmowane są tylko zdrowe dzieci. Po przebytej chorobie dziecka rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego

2.      W przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków

3.      Dzieci czasowo niesprawne np.. unieruchomione gipsem, mogą przychodzić do przedszkola po uzyskaniu zgody lekarza i nauczycielki, której powierzona jest opieka nad tym dzieckiem;

4.      W sytuacji nagłej konieczności, nauczyciel wzywa pogotowie i niezwłocznie informuje rodziców o zaszłym zdarzeniu.

 

Rozdział 5

Organy Przedszkola

§ 16

Organami Przedszkola są:

1)      Dyrektor;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców.

 

 

 § 17

 Dyrektor Przedszkola:

1)      Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz  reprezentuje  przedszkole na zewnątrz;

2)      Sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)      Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

4)      Informuje Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem z ewaluacji, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania raportu;

5)      Jako przewodniczący Rady Pedagogicznej współpracuje z Radą Rodziców i realizuje podjęte uchwały w ramach kompetencji tych organów;

6)       Zabezpiecza bazę i tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci;

7)      Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planach finansowych przedszkola , odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie;

8)      Zarządza zasobami ludzkimi w placówce i prowadzi politykę kadrową;

9)      Występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla    nauczycieli i innych pracowników po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

10)  Wstrzymuje uchwały podjęte niezgodnie z prawem;

11)  Tworzy serdeczną i miłą atmosferę wśród pracowników przedszkola.

Dyrektora podczas jego nieobecności w pracy może zastępować nauczyciel, któremu dyrektor udzielił pełnomocnictwa w tym zakresie.

Funkcja ta nie jest dodatkowo płatna.

 

§ 18

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem złożonym ze wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

Rada pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców.

2.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      Zatwierdzanie planów nadzoru i planów finansowych przedszkola;

2)      Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)      Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)      Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;

5)      Opiniowanie organizacji pracy przedszkola;

6)      Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom przedszkola odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności;

4.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;

5.      Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

6.      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 §  19

 

1.       Rada Rodziców, jako organ kolegialny reprezentuje interesy ogółu rodziców.

2.      Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z trzyosobowych rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

4.      Wybrani reprezentanci konstytuują się na pierwszym posiedzeniu rady rodziców.

5.      Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i powołuje dwóch członków Komisji Rewizyjnej kontrolującej fundusze rady rodziców

6.      Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub  z innych źródeł.

7.      Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

8.      Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego przedszkola.

9.      Rada Rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola, organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

10.  Rada Rodziców przygotowuje opinię o pracy nauczyciela ,w związku z procedurą awansu zawodowego.

§ 20

Zasady współdziałania organów przedszkola:

1.      Ustala się możliwość swobodnego działania wszystkich wymienionych organów i podejmowanie przez nich decyzji w ramach swoich kompetencji

i zadań określonych w regulaminach;

2.      Zapewnia się wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach na spotkaniach organizowanych na wniosek każdego z organów;

3.      Ewentualne poważne spory pomiędzy w/w organami rozstrzygane są podczas spotkania, a polegają na ustaleniu wspólnego stanowiska;

4.      W sytuacjach spornych powoływana jest Komisja Rozjemcza;

5.      W skład Komisji Rozjemczej wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady; Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz dyrektor jako przewodniczący, jeżeli nie jest stroną w konflikcie;

6.      Strony zwaśnione prezentują własne stanowisko Komisji Rozjemczej, po wysłuchaniu, komisja rozstrzyga spór większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

§ 21

Prawa i obowiązki Rodziców.

1.      Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej i systematycznej informacji na temat rozwoju ich dziecka;

2.      Rodzice mają prawo do zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz planów pracy w danym oddziale;

3.      Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach (w przedszkolu i placówkach z nim współpracujących), które mogą dotyczyć ich Dzieci;

4.      Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych

eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudniać dostęp ich dzieci do edukacji;

5.      Rodzice mają prawo oczekiwać od przedszkola wysokiej jakości oferty wychowawczej i edukacyjnej;

6.      Rodzice mają obowiązek przestrzegania niniejszego Statutu;

7.      Rodzice mają obowiązek systematycznej współpracy z nauczycielami; przekazywania wszelkich informacji służących pełnemu rozwojowi ich dziecka;

8.      Rodzice mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

9.      Rodzice mają obowiązek informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

10.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności

związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;

11.  Do dnia 1 września rodzic ma obowiązek poinformować na piśmie dyrektora lub nauczyciela o wszelkich przeciwwskazaniach w realizacji zajęć organizowanych przez przedszkole oraz każdorazowo informować o zmianie tego stanu;

12.  W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie praw rodzicielskich rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować na piśmie dyrektora lub nauczyciela.

 

Rozdział 6

Organizacja i funkcjonowanie Przedszkola

 

§ 22

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.

 

§ 23

 

1.      Przedszkole składa się z czterech oddziałów.

2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż 25.

 

§ 24

1.      Dyrektor powierza każdy z oddziałów opiece jednego lub dwóch nauczycieli,

w zależności od czasu pracy danego oddziału oraz realizowanych zadań;

2.      Dyrektor dokłada wszelkich starań, aby nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, opiekowali się nim przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§ 25

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.      Przedszkole funkcjonuje w lipcu lub sierpniu w czasie tzw. dyżurów wakacyjnych, których termin ustala organ prowadzący.

§ 26

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w okresie swojego funkcjonowania przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30,

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez Organ prowadzący, o których mowa w §25.

2.      Godzina zajęć odbywających się w Przedszkolu trwa 60 minut.

§ 27

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu   dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

2.    Realizacja programu wychowania w przedszkolu odbywa się przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

3.    Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00;

4.    W przypadku absencji nauczycieli, małej ilości dzieci, w okresach przedświątecznych, feryjnych, wakacyjnych, istnieje możliwość łączenia grup.

 

§ 28

1.      Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz w oparciu o założenia realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i oczekiwania rodziców.

2.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

3.      Nauczyciel w rozkładzie dnia musi przewidzieć czas na:

1)      Zajęcia programowe;

2)      Pracę indywidualną;

3)      Swobodną zabawę;

4)      Pobyt na powietrzu;

5)      Spożywanie posiłków;

6)      Odpoczynek

4.      Zajęcia programowe, prowadzone przez nauczycieli uwzględniają różne rodzaje aktywności dzieci: ruchową, słowną, intelektualną, plastyczną, muzyczną.

5.      Proporcje podziału czasu między poszczególne zajęcia i działania dzieci w przedszkolu zaleca się w rozliczeniu tygodniowym:

a)    Co najmniej 1/5 czasu przeznaczyć na zabawę swobodną;

b)    Co najmniej 1/5 czasu ( ¼ dzieci młodsze ) spędzają w ogrodzie; przedszkolnym ( zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze);

c)    Co najmniej 1/5 czasu ( w młodszych grupach nie więcej niż 1/5czasu)

zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

d)    Pozostały czas przeznacza się na realizację:

·         dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych;

·         pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

·         zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych;

6.      Każde dziecko w przedszkolu może korzystać  bezpłatnie z dwóch zajęć dodatkowych  tygodniowo ( rytmika, nauka języka nowożytnego).

7.      Za zgodą rodziców wyrażoną w pisemnym oświadczeniu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach  religii;

8.      Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych  dzieci i wynosić :

·         Dla dzieci w wieku 3 – 4 lata : 15 -20 minut,

·         Dla dzieci w wieku 5 – 6 lat : 25-30 minut

9.      Zajęcia dodatkowe odbywają się po czasie realizacji podstawy programowej.

 

§ 29

Szczegółową organizację wychowania, nauki i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Organ prowadzący, po uprzednim przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

§ 30

1.      W przedszkolu  wydawane są trzy posiłki dziennie:

1)      Śniadanie;

2)      Obiad;

3)      Podwieczorek.

2.      Dopuszcza się możliwość korzystania z mniejszej liczby posiłków.

3.      Jadłospis posiłków wydawanych w Przedszkolu ustalany jest na podstawie norm żywieniowych opracowanych w  odrębnych przepisach.

4.      Zasady odpłatności  za wyżywienie określa §38.

 § 31

Przedszkole do realizacji celów ustawowych i statutowych wykorzystuje:

1)      Cztery odpowiednio wyposażone sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2)      Salę gimnastyczną;

3)      Ogródek;

4)      Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

5)      Pomieszczenia kuchenne;

6)      Szatnię dla dzieci i personelu;

7)      Gabinet logopedy.

 

Rozdział 7

Opłaty

§ 32

1.      Opłatę za wyżywienie dziecka rodzice mają obowiązek uiścić co miesiąc z góry.

2.      Wysokość dziennej stawki za korzystanie przez dzieci z wyżywienia, podaje Dyrektor na pierwszym spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym.

3.      Rodzice dzieci korzystających z wyżywienia mają możliwość skorzystania z odliczenia opłaty za wyżywienie w dni nieobecności dziecka i przeniesienia na kolejny miesiąc bądź jej zwrotu, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia absencji dziecka w danym dniu lub konkretnych godzinach w danym dniu.

§ 33

Personel Przedszkola może korzystać z wyżywienia na zasadach określonych w §36 po uiszczeniu u kierownika gospodarczego 100% opłaty za wyżywienie wg. stawki ustalonej przez Organ prowadzący.

§ 34

1.      Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w Przedszkolu od momentu jego otwarcia do godziny 13:00, nie mniej jednak niż 5 godzin dziennie.

2.      Opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczającą ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,  wynosi 1 zł.

3.      Świadczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, obejmują:

a)    organizację zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

b)    organizację zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

c)    organizację zajęć muzycznych i  plastycznych  rozwijających uzdolnienia dzieci,

d)    organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

e)    organizację działań wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

f)     opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

§ 35

1.      Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w § 34 ust. 2 oblicza się jako iloczyn stawki godzinowej opłaty oraz liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku przez Przedszkole w danym miesiącu. Jeśli dziecko korzysta ze świadczeń niepełną godzinę opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

2.      W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłaty, o której mowa

w poprzednim punkcie nie pobiera się.

3.      Rodzice zobowiązani są do poinformowania Przedszkola o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność w danym dniu powinna zostać zgłoszona do godziny 9:00 w formie telefonicznej, elektronicznej bądź osobiście.

4.      Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że Przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata świadczenia, o których mowa w § 34 ust. 2 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 36

Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w §34 ust. 2 udzielanych przez Przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez nauczyciela opiekującego się oddziałem lub zapisów w systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z budynku Przedszkola lub z ogrodu.

§ 37

Rodzice dzieci korzystających z wyżywienia w Przedszkolu zobowiązani są do pokrywania kosztów posiłków w dniach ustalonych przez Dyrektora.

§ 38

1.      Rodzice dzieci korzystających ze świadczeń, o których mowa w § 34 ust. 2 zobowiązani są do wniesienia opłaty wyliczonej przez kierownika gospodarczego Przedszkola w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu którego opłata dotyczy.

2.      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

§ 39

1.      Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu w kolejnym roku szkolnym oraz rodzice dzieci nowo-przyjętych, składają do Dyrektora deklarację określającą liczbą godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 34 ust. 2 oraz  liczbę posiłków, jakie spożywać będzie dziecko.

2.      Rodzice dzieci przyjętych w innym terminie składają stosowną deklarację najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do Przedszkola.

§ 40

1.      Opłaty, o których mowa w § 32 i § 34 wnosi się przelewem na wskazany przez Dyrektora numer rachunku bankowego.

2.      Przedszkole prowadzi odrębne rachunki bankowe przeznaczone na opłaty, o których mowa w § 32 i § 34.

§ 41

Zwalnia się z opłat za świadczenia, o których mowa w § 34 ust. 2:

1.      Wychowanka rodzinnego domu dziecka lub wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego działającego na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie miasta stołecznego Warszawy;

2.      Dzieci z rodzin, gdzie dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia;

3.      W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi więcej niż 75%, ale mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata za świadczenia, o których mowa w § 40 ust. 2 wynosi 50% kwoty w nim określonej.

4.      W przypadku, gdy do Przedszkola uczęszcza dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do:

·         przedszkola lub innego przedszkola na terenie miasta stołecznego Warszawy,

·         punktu przedszkolnego na terenie miasta stołecznego Warszawy,

·         zespołu wychowania przedszkolnego na terenie miasta stołecznego Warszawy,

·         żłobka lub klubiku dziecięcego,  wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;

opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej w § 34 ust. 2.

5.      W przypadku zbiegu uprawnień do zwolnienia lub ulgi w opłatach, o których mowa w poprzednich ustępach rodzicom przysługuje tylko jedno wybrane uprawnienie.

6.      Wniosek o zwolnienie z opłat lub ich obniżenie ze względu na kryterium dochodowe rodzice składają do Dyrektora.

7.      Do wniosku, należy dołączyć oświadczenie z danymi niezbędnymi do ustalenia uprawnień.

8.      Wniosek o obniżenie opłaty ze względu na kryterium określone w ust. 3 niniejszego paragrafu rodzice składają do Dyrektora.

9.      Dyrektor rozpatruje wnioski o zwolnienie z opłat lub ich obniżenie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

10.  Zwolnienie z opłat lub ich obniżenie następuje na okres do 6 miesięcy.

 

Rozdział 8

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

 

§ 42

1.      W Przedszkolu zatrudnia się:

1)      Dyrektora;

2)      Nauczycieli;

3)      Za zgodą organu prowadzącego nauczyciela logopedę;

4)      Za zgodą organu prowadzącego pomoc nauczyciela;

5)      Kierownika gospodarczego;

6)      Woźnych;

7)      Kucharza;

8)      Pomoc kuchenną;

9)      Robotnika lub robotników prac ciężkich;

10)   Za zgodą Organu prowadzącego obsługę sekretariatu.

2.      Liczbę zatrudnionych osób i przydzielonych im etatów określa organ prowadzący.

 

§ 43

1.      Zadaniem każdego pracownika Przedszkola jest przede wszystkim zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do Przedszkola.

2.      W celu zapewnienia realizacji zadania, o którym mowa w poprzednim ustępie pracownicy w miarę możliwości dokonują systematycznych przeglądów wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci pod kątem ich bezpieczeństwa.

§ 44

ZADANIA NAUCZYCIELI

1.      Nauczyciel sprawujący opiekę nad danym oddziałem odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci.

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

 

2.      Do zadań nauczyciela należy:

1)      Dbałość  o  zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

2)       Prowadzenie pracy wychowawczo –dydaktycznej i opiekuńczej, opartej na dobrej znajomości wychowanków i ich potrzeb;

3)      Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej i kreatywności dzieci;

4)      Tworzenie sytuacji wychowawczych gwarantujących pełny rozwój fizyczny

i psychiczny wychowanków oraz nabywanie umiejętności społecznych;

5)       Rozwijanie szacunku i tolerancji w stosunku do indywidualności i odmienności

innych ludzi;

6)      Realizacja zadań w ramach obszarów edukacyjnych, w których działa nauczyciel i dziecko t.j. :

a)      Poznawanie i rozumienie siebie i świata,

b)      nabywanie umiejętności poprzez działanie,

c)      odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

d)     budowanie systemu wartości,

7)      Współpraca z domem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

8)      Tworzenie dobrej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi dziecka.

 

3.      Nauczyciel zobowiązany jest do :

1)      Opracowywania planów pracy, z uwzględnieniem propozycji dzieci;

2)      Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej: dzienników zajęć, arkuszy obserwacji pedagogicznej .

3)      W grupie 6-latków prowadzenia szczegółowej diagnozy pedagogicznej dzieci, w celu przygotowania informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole;

4)      Współpracy z psychologiem, logopedą, instruktorem umuzykalnienia

w celu wspomagania i stymulowania rozwoju dzieci;

5)      Realizacji zadań dodatkowych przydzielonych zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami;

6)      Współpracy z nauczycielami innych oddziałów w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy, poprzez uczestnictwo w Radach Pedagogicznych, warsztatach, zajęciach otwartych, spotkaniach koleżeńskich;

7)      Doskonalenia warsztatu pracy ,systematycznego rozwoju zawodowego;

8)      Przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. oraz regulaminu pracy.

 

4.      Nauczyciel mający podejrzenie co do stosowania wobec dziecka przemocy przez rodziców lub inne osoby, w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiedniego środka pomocy, w tym:

1)      Kontaktu i przekazania swoich spostrzeżeń rodzicom;

2)      Kontaktu z Policją

3)      Uruchomienia procedury tzw. niebieskiej karty.

4)      Złożenia wniosku do Sądu Rodzinnego;

§ 45

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania

i kształcenia dzieci.

W przedszkolu podejmuje się następujące formy współdziałania:

1)      Zebrania ogólne,

2)      Zebrania grupowe,

3)      Zajęcia otwarte, warsztaty, prelekcje, wykłady

4)      Spotkania adaptacyjne,

5)      Rozmowy indywidualne, dni otwarte

6)      Wystawy prac dzieci,

7)      Udział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych dla dzieci,

8)      Organizowanie kącika dla rodziców.

Formy współpracy służą do:

1)      Zapoznania rodziców z organizacją pracy przedszkola ,rocznym planem pracy wychowawczo – dydaktycznej i zadaniami do pracy w poszczególnych oddziałach;

2)      Uzyskania rzetelnej informacji o własnym dziecku, jego rozwoju i zachowaniu;

3)      Ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w domu

i w przedszkolu.

Kontakty z rodzicami odbywają się w terminach ustalonych przez nauczycieli i rodziców, podanych do ogólnej wiadomości na pierwszym zebraniu.

 

§ 46

W przypadku zatrudnienia nauczyciela logopedy do jego zadań należy:

1)      Prowadzenie badań diagnostycznych w poszczególnych grupach wiekowych w porozumieniu i przy współpracy z nauczycielami opiekującymi się danymi oddziałami;

2)      Prowadzenie systematycznej terapii logopedycznej ;

3)      Współpraca z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną;

§ 47

ZADANIA INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

Do zadań kierownika gospodarczego należy:

1)      Prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej i żywieniowej Przedszkola;

2)      Przechowywanie środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania w sposób zabezpieczający ich należytą ochronę;

3)      Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i wyposażenia Przedszkola;

4)      Uczestniczenie w opracowywaniu rocznych planów finansowych i rzeczowych Przedszkola;

5)      Prowadzenie całości spraw związanych z wyżywieniem dzieci i personelu;

6)      Pobieranie zaliczek i rozliczanie opłat, o których mowa w §38 i § 40;

7)      Inne określone w przepisach szczególnych oraz w  zakresie jego obowiązków.

Do zadań pomocy nauczyciela należy :

1)      Pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków;

2)      Pomoc w czasie prowadzenia zajęć przez nauczycielkę, podczas spacerów i wycieczek

3)      Utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

4)      Przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ  i regulaminu pracy

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczyciela znajduje się w teczce akt osobowych.

 

Do zadań woźnej oddziałowej przedszkola należy :

1)      Utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

2)      Współdziałanie z nauczycielem, przy przygotowaniu i prowadzeniu zajęć; organizacji spacerów i wycieczek;

3)      Obsługa przy posiłkach, ubieraniu dzieci w szatni;

4)      Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ   i regulaminu pracy;

5)      Dbanie o powierzony sprzęt;

6)      Wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji przedszkola;

Szczegółowy zakres obowiązków woźnej przedszkola znajduje się w teczce akt osobowych.

 

Do zadań kucharki należy :

1)      Punktualne sporządzanie posiłków;

2)      Pobieranie produktów z magazynu żywnościowego i kwitowanie ich odbioru

w raportach żywieniowych;

3)      Dbanie o racjonalne zużycie produktów;

4)      Utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń kuchennych;

5)      Dbanie o powierzony sprzęt kuchenny;

6)      Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ    i regulaminu pracy;

7)      Współudział w sporządzaniu jadłospisów, kontrolowanie wartości kalorycznych przygotowywanych posiłków;

8)      Wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika d.s gospodarczych

Szczegółowy zakres obowiązków kucharki znajduje się w teczce akt osobowych.

 

Do zadań pomocy kuchennej należy :

1)      Pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków;

2)      Utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń;

3)      Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ   i regulaminu pracy;

4)      Wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy kuchennej znajduje się w teczce akt osobowych.

 

Do zadań dozorcy i pracownika do prac ciężkich należy :

1)      Dokonywanie zakupów;

2)      Utrzymanie w czystości powierzonego odcinka;

3)      Wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb;

4)      Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ    oraz regulaminu pracy;

5)      Wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika d.s gospodarczych.

Szczegółowy zakres obowiązków dozorcy i pracownika do prac ciężkich znajduje się  w teczce akt osobowych.

 

W przypadku zatrudnienia pracownika obsługi sekretariatu do jego zadań należy:

1)      Zajmowanie się obsługą bieżących spraw kancelaryjnych Przedszkola;

2)      Dbanie o terminowość i prawidłowość załatwiania spraw administracyjnych;

3)      Inne określone w przepisach szczególnych oraz w zakresie jego obowiązków.

 

Rozdział 9

Wychowankowie przedszkola . Zasady rekrutacji

§ 48

1.      Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Wniosek kieruje się do Dyrektora uprawdopodabniając okoliczności uzasadniające wcześniejsze przyjęcie dziecka do Przedszkola.

3.      Liczba miejsc w Przedszkolu ustalona przez Organ prowadzący wynosi 100.

§ 49

1.    Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 6 lat.

2.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

§ 50

1.      Rekrutację dzieci do Przedszkola przeprowadza się na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

2.      Rekrutacja prowadzona jest przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

§ 51

1.      Rekrutację do Przedszkola przeprowadza się na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów ustalonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy uwzględniając kryteria ustanowione przez Organ prowadzący.

2.      Kryteria, o których mowa w poprzednim ustępie, udostępniane są corocznie wszystkim zainteresowanym w siedzibie oraz na stronie internetowej Przedszkola.

§ 52

1.      Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 69 określa art. 20t ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2.      Dokumenty, o których mowa w poprzednim ustępie, składa się w oryginale,

w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

3.      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim następującej klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

§ 53

Terminarz rekrutacji ogłasza w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20l pkt 3 w zw. Z art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 54

1.      Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

1)      Nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej ponad miesiąc, po zbadaniu przyczyn jego nieobecności;

2)      Zalegania przez rodziców z opłatami, o których mowa w § 32 i 34;

3)      Pojawienia się sytuacji, w której zachowanie dziecka uniemożliwia zapewnienie  bezpieczeństwa dziecku lub innym dzieciom z jednoczesnym niepodejmowaniem przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu lub gdy wykorzystane zostaną wszelkie możliwości poprawy zaistniałej sytuacji.

2.      W przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających skreślenie dziecka z listy wychowanków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, Dyrektor zobowiązany jest:

1)      Pisemnie zawiadomić rodziców dziecka o konieczności podjęcia współpracy z nauczycielami Przedszkola dotyczącej korekcji zachowania dziecka w Przedszkolu;

2)      Zaproponować dziecku odpowiednią pomoc przy współpracy z psychologiem;

3)      Zawiadomić Organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego o zaistniałym problemie i podstawach do skreślenia dziecka z listy wychowanków.

3.      Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne. Jednakże w sytuacji, wystąpienia przyczyn uzasadniających skreślenie dziecka z listy wychowanków, o których mowa w ust. 1 pkt  3 niniejszego paragrafu Dyrektor może sugerować rodzicom  skrócenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub zaproponować rodzicom możliwość przeniesienia dziecka do innego przedszkola.

Rozdział 10

Prawa  dzieci w przedszkolu

§ 55

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

1)      Szacunku, życzliwości i empatii ze strony wszystkich pracowników;

2)      Podmiotowego traktowania;

3)      Wolności od przemocy fizycznej i psychicznej;

4)      Opieki i ochrony prawnej;

5)      Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktycznego; z uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych, potrzeb i zainteresowań;

6)      Nabywania poczucia kompetencji i własnej wartości.

 

Obowiązkiem każdego pracownika przedszkola jest zapoznanie się z ,, Konwencją o Prawach Dziecka „ przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe ONZ / tekst znajduje się w Dz. U. Nr 120

z 1991 r. poz.526 / i przestrzeganie jej postanowień.

W razie nie przestrzegania praw dziecka przez rodziców, dyrektor przedszkola powiadamia właściwe instytucje.