Koncepcja pracy przedszkola

  „Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić,  jak postępować,  jak współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć , marzyć  i wyobrażać sobie lepszy świat”. R. Fulghman

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach wynikających z Ustawy o systemie oświaty, Konwencji o Prawach Dziecka, Statutu Przedszkola nr 13.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 13

„Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć

nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, jak współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć , marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat”.

R. Fulghman

Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola została opracowana na podstawie:

• Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz.U.Nr168,poz.1324).

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r.-Podstawa Programowa Wychowania

Przedszkolnego(Dz. U. z 2009r.nr4 poz.17),

• Statutu Przedszkola Publicznego Nr13

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty, Konwencji o Prawach Dziecka, Statutu Przedszkola nr 13.

O nas

Przedszkole nr 13 przy ul. Schillera 6a mieści się w wolno stojącym budynku, pomiędzy Al. Solidarności a ul. Długą, w pobliżu stacji metra Ratusz Arsenał. Placówka jest po kapitalnym remoncie. Posiada nowocześnie wyposażony ogród, przeznaczony do gier i zabaw na świeżym powietrzu. Plac zabaw wyłożony jest miękką nawierzchnią, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo dzieci. Wielką atrakcję stanowi różnorodny sprzęt ogrodowy, rowerki i samochody. Przedszkole jest placówką 4- oddziałową, posiadającą 4 sale dydaktyczne dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Sale są przestronne, dobrze wyposażone i estetycznie zaaranżowane, zgodnie z przyjętymi standardami. W sali gimnastycznej odbywają się zajęcia sportowe, rytmiczne oraz uroczystości przedszkolne. Szatnie dla dzieci podzielone są na dwie części, osobno znajduje się szatnia dla dzieci młodszych. Placówka posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię, zmywalnie i zaplecze sanitarne. Gabinet dydaktyczny wyposażony jest w różnorodny sprzęt multimedialny, z bogatych zasobów bibliotecznych korzystają zarówno nauczyciele, rodzice jak i zatrudnieni specjaliści: logopeda, psycholog. W placówce funkcjonuje baza doradcy metodycznego. Każda grupa wiekowa liczy 25 dzieci .Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie i pełne kwalifikacje pedagogiczne. Tradycją przedszkola jest organizacja spektakli tzw.,, teatru totalnego” z udziałem wszystkich dzieci i nauczycieli. Społeczność przedszkola stanowią: dzieci, rodzice i personel. Naszym atutem jest ciepła i serdeczna atmosfera, co sprawia, że czują się tu dobrze i bezpiecznie.

Wizja Przedszkola

Najważniejsze dla nas jest zapewnienie dzieciom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa, stworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania dziecka. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy sceniczne oraz sztuki plastyczne. Realizując postawione sobie zadania uwzględniamy indywidualność każdego wychowanka, wspomagamy jego rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem oraz możliwościami, stwarzając dziecku warunki do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Misja Przedszkola

* Przedszkole nr 13 w Warszawie funkcjonuje od 1962 r.

* Nasza praca jest ukierunkowana na tolerancję, poszanowanie godności dzieci, rodziców i wszystkich

pracowników.

* Nadrzędnym celem naszej działalności jest stworzenie jak najlepszych warunków do dobrej ,bezpiecznej

zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci.

* Dążymy do wychowania człowieka otwartego, kreatywnego, wrażliwego na dobro i piękno; człowieka

odważnego, z wiarą we własne siły dążącego do wytyczonych celów; człowieka kulturalnego,

empatycznego i życzliwego.

* Każdego wychowanka traktujemy indywidualnie, wspomagając jego rozwój.

* Wartości, które wpajamy dzieciom, to: szacunek do symboli narodowych, tolerancja i uznanie

niepowtarzalności każdego człowieka.

* W naszej pracy wyróżniamy się otwartością na nowe doświadczenia i poczuciem odpowiedzialności za

przyszłe losy wychowanków.

Sylwetka absolwenta

1. Jest odważny i samodzielny,

2. Cechuje go poczucie pewności i wiary we własne siły.

3. Chętnie podejmuje działania , jest ciekawy świata, otwarty.

4. Jest twórczy i pełen fantazji

5. Jest tolerancyjny, szanuje innych, zawsze gotowy do pomocy słabszym

6. Jest wrażliwy na piękno i otaczający go świat

7. Rozumie i przestrzega zasad zdrowego stylu życia

8. Jest dobrze przygotowany do nauki w szkole i roli ucznia,

9. Ma poczucie przynależności narodowej.

Cele strategiczne

1. Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków do funkcjonowania przedszkola

2. Tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy zarówno wśród personelu jak również rodziców i dzieci

3. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej

4. Dbałość o estetykę i funkcjonalność przedszkola

5. Promowanie placówki oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym

Obszary działania:

1. Praca z dziećmi:

– respektowanie indywidualnej linii rozwoju każdego dziecka

– otoczenie szczególną opieką dzieci w okresie adaptacji

– rozwijanie kompetencji we wszystkich sferach : emocjonalnej, społecznej, intelektualnej, motorycznej

– wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi /programy wspomagania, współpraca ze specjalistami/

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecięcych

– stosowanie nowatorskich form i metod pracy

– organizacja imprez, wycieczek, uroczystości

– prowadzenie rozszerzonej działalności teatralnej:

* organizowanie spotkań z teatrem profesjonalnym

* stosowanie metod twórczych w codziennych działaniach, inspirowanie dzieci do rozwijania własnej

aktywności twórczej

* wzbogacanie zajęć i zabaw o elementy pantomimy, gry dramowe, swobodne improwizacje/w oparciu o

ruch, muzykę, plastykę, literaturę/

* opracowywanie scenariuszy i prezentacja spektakli tzw. ”teatru totalnego ” z udziałem wszystkich dzieci

nauczycieli

* popularyzacja osiągnięć teatralnych w środowisku nauczycieli z przedszkoli warszawskich.

2. Współpraca z rodzicami:

– włączanie rodziców w działalność przedszkola: zebrania, spotkania ze specjalistami, dni otwarte, zajęcia

otwarte, imprezy , uroczystości

– systematyczne informowanie o postępach i osiągnięciach dzieci

– wspieranie rodziców dzieci przejawiających problemy rozwojowe, wychowawcze

– przekazywanie bieżących informacji z życia przedszkola za pomocą strony internetowej

– współpraca z Radą Rodziców przy planowaniu i organizacji pracy placówki

– systematyczna ewaluacja stopnia zadowolenia rodziców i dzieci z funkcjonowania przedszkola.

3. Nauczyciele:

– przestrzeganie zasad etyki zawodowej

– systematyczne dokształcanie i doskonalenie

– współdziałanie w ramach WDN i inicjatyw podejmowanych przez Radę Pedagogiczną

– dbałość o atmosferę pracy

– współdziałanie z personelem niepedagogicznym

– poczucie odpowiedzialności za wizerunek placówki w środowisku.

4. Kontakty ze środowiskiem lokalnym

– organizacja i udział w imprezach środowiskowych

– współpraca z instytucjami użyteczności publicznej/domy kultury, biblioteki, policja, straż miejska, itp./

– współdziałanie z instytucjami wspomagającymi rodzinę/poradnie, ośrodki pomocy społecznej, itp./

– promowanie placówki w środowisku.

5. Baza przedszkola

– dążenie do podnoszenia estetyki placówki

– dbałość o bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników

– systematyczne doposażanie i modernizacja

– wzbogacanie zasobów pomocy dydaktycznych.

Kierunki działań na najbliższe 5 lat

1. Kontynuowanie rozszerzonej działalności teatralnej służącej wychowaniu człowieka kreatywnego, spontanicznego, wytrwałego w dążeniu do osiągnięcia swojego celu.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem rozwojowym. Podnoszenie jakości pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

3. Poszerzenie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

4. Podnoszenie jakości pracy poprzez doskonalenie warunków materialnych przedszkola niezbędnych do realizacji zadań