Funkcjonowanie

Przedszkole nr 13 w Warszawie funkcjonuje od 1962 r.  Nasza praca jest ukierunkowana na tolerancję, poszanowanie godności dzieci, rodziców i wszystkich pracowników. Nadrzędnym celem naszej działalności jest stworzenie jak najlepszych warunków do dobrej ,bezpiecznej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci. Dążymy do wychowania człowieka otwartego, kreatywnego, wrażliwego na dobro i piękno; człowieka odważnego, z wiarą we własne siły  dążącego do wytyczonych celów; człowieka kulturalnego, empatycznego i życzliwego. Każdego wychowanka traktujemy indywidualnie, wspomagając jego rozwój, zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami. Wartości, które wpajamy dzieciom, to: szacunek do symboli narodowych, tolerancja i uznanie niepowtarzalności każdego człowieka. W naszej pracy wyróżniamy się otwartością na nowe doświadczenia  i poczuciem odpowiedzialności  za przyszłe losy wychowanków.

Obszary działania:

1.Praca z dziećmi:

– respektowanie indywidualnej linii rozwoju każdego dziecka

– otoczenie szczególną opieką dzieci w okresie adaptacji

– rozwijanie kompetencji we wszystkich sferach : emocjonalnej, społecznej, intelektualnej, motorycznej

– wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi /programy wspomagania, współpraca ze specjalistami/

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecięcych

– stosowanie nowatorskich form i metod pracy

– organizacja imprez, wycieczek, uroczystości

– prowadzenie rozszerzonej działalności teatralnej:

* organizowanie spotkań z teatrem profesjonalnym

* stosowanie metod twórczych w codziennych działaniach, inspirowanie dzieci do rozwijania własnej

aktywności twórczej

* wzbogacanie zajęć i zabaw o elementy pantomimy, gry darmowe, swobodne improwizacje/w oparciu o

ruch, muzykę, plastykę, literaturę/

* opracowywanie scenariuszy i prezentacja spektakli tzw. ”teatru totalnego ” z udziałem wszystkich dzieci i

nauczycieli

* popularyzacja osiągnięć teatralnych w środowisku nauczycieli z przedszkoli warszawskich.

2.Współpraca z rodzicami:

– włączanie rodziców w działalność przedszkola: zebrania, spotkania ze specjalistami, dni otwarte, zajęcia

otwarte, imprezy , uroczystości

– systematyczne informowanie o postępach i osiągnięciach dzieci

– wspieranie rodziców dzieci przejawiających problemy rozwojowe, wychowawcze

– przekazywanie bieżących informacji z życia przedszkola za pomocą strony internetowej

– współpraca z Radą Rodziców przy planowaniu i organizacji pracy placówki

– systematyczna ewaluacja  stopnia zadowolenia rodziców i dzieci z funkcjonowania przedszkola.

3.Nauczyciele:

– przestrzeganie zasad etyki zawodowej

– systematyczne dokształcanie i doskonalenie

– współdziałanie w ramach WDN i inicjatyw podejmowanych przez Radę Pedagogiczną

– dbałość o atmosferę pracy

– współdziałanie z personelem niepedagogicznym

– poczucie  odpowiedzialności za wizerunek placówki w środowisku.

4.Kontakty ze środowiskiem lokalnym

– organizacja i udział w imprezach środowiskowych

– współpraca z instytucjami użyteczności  publicznej/domy kultury, biblioteki, policja, straż miejska, itp./

– współdziałanie z instytucjami wspomagającymi rodzinę/poradnie, ośrodki  pomocy społecznej, itp./

– promowanie placówki w środowisku.

5.Baza przedszkola

– dążenie do podnoszenia estetyki placówki

– dbałość o bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników

– systematyczne doposażanie i modernizacja

– wzbogacanie zasobów pomocy dydaktycznych.