Organizacja dyżurów wakacyjnych 2019r.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.
Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).
Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi
pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.
Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w szkole, w dzielnicy.
Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach.
Turnus          Okres
I            1 lipca – 12 lipca
II         15 lipca – 26 lipca
III       29 lipca – 9 sierpnia
IV        12 sierpnia – 30 sierpnia

Zapisy na dyżury wakacyjne
I. Zasady ogólne
1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną
rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.
2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane
są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
II. Dostęp do systemu zapisów
1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
▪ hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez
rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.
lub
▪ hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym
systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020.
Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji
obowiązuje to samo hasło.
2. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
▪ uzupełniają dane dziecka,
▪ wskazują:
− turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
− przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
w kolejności od najbardziej preferowanego,
▪ zapisują wniosek w systemie,
▪ wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole
pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
z wybranych turnusów.
3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
▪ pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
▪ wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole
pierwszego wyboru,
▪ informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor
przedszkola/szkoły.
III. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność
przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
− wnioski dotyczące rodzeństw,
− miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanego).
3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym
systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie
zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie
określonym w harmonogramie.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której
dziecko zostało zakwalifikowane.
5. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki,
która dysponuje wolnymi miejscami.
7. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
w terminach określonych w harmonogramie.

Share Social